«

»

เม.ย.
30

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

coop14-2014คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

นายจิรภัทร น้ำแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

และ ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557”
“Thai Hihger Education Expo and Conference 2014 :THEC2014”
ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

1. รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น

โครงงานเรื่อง :  “Comparisons of various extraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)”

สถานที่สหกิจศึกษา : ณ ประเทศไต้หวัน (Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan)

โดยมีผู้นิเทศงาน คือ :  Prof. Henry. H. H. Chen, Ph.D. (Dean, Office of International Affairs, NPUST)

โดยมีอาจารย์นิเทศ คือ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์

 ภาพบรรยากาศการเข้ารับรางวัล
coop_04coop_02 coop_07 coop_08

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

โครงงานเรื่อง : การวิเคราะห์หาปริมาณแก๊สผสมไฮโดรเจนไนโตรเจน โดยระบบการซักตัวอย่าง

ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปล้อง ๔

Print Friendly, PDF & Email