«

»

พ.ค.
08

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_29คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 5 – 7  พฤษภาคม  2557 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บรรยายเรื่อง การสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ทัศนคติเชิงบวก ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างประสบความสำเร็จ  ทั้งในเรื่องของการเป็นผู้เริ่มต้น  การเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน  และให้กำลังใจแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21081

 

Print Friendly, PDF & Email