«

»

พ.ค.
20

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Print Friendly, PDF & Email