Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย — กรกฎาคม 2, 2020
  2. ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 — มิถุนายน 26, 2020
  3. ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — มิถุนายน 26, 2020
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีแด่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน — มิถุนายน 26, 2020
  5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ — มิถุนายน 25, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ก.พ.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รัก …

Continue reading »

ก.พ.
13

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม …

Continue reading »

ก.พ.
13

ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทั …

Continue reading »

ก.พ.
13

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม DUltimate Basic Python Programming

Ultimate Basic Python Programming— …

Continue reading »

ก.พ.
13

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม Data Visualization with Python

Data Visualization with Python —&# …

Continue reading »

ก.พ.
12

การประชุมหารือ “ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับTrue Click Life”

True Click Life เข้าประชุมหารือกับ ผศ.ดร …

Continue reading »

ก.พ.
12

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.พ.
11

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” ณ โรงเรียนสามโคก

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.พ.
07

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม …

Continue reading »

ก.พ.
06

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี​การศึกษา 2562​

ผศ.ดร.สมหมาย​ ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิก …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts