Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 — เมษายน 7, 2021
  2. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — เมษายน 5, 2021
  3. การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี — เมษายน 5, 2021
  4. สอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมีพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร — เมษายน 1, 2021
  5. การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ — เมษายน 1, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

พ.ย.
17

พิธีการต่อสัญญาความร่วมมือกับบริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
17

โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดสหกิจศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
13

ภาพบรรยากาศการประกวดประกวดสหกิจศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศการประกวดประกวดสหกิจศึกษาระดั …

Continue reading »

พ.ย.
13

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี เข้าหารือเรื่องกำหนดนโยบายแผนงานเเละแนวทางการพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่า

ดร.วิชัย เพ็ชร์ทองคำ นายกสมาคมศิษย์เก่าม …

Continue reading »

พ.ย.
13

ประชุมและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2464

Share

พ.ย.
10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ATOMIC BOY & ATOMIC GIRL 2020

Share

พ.ย.
10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
09

การประชุมหารือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Share

พ.ย.
07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด และบริษัท ทัสซูโน่(ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
07

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ บ่มเพาะนวัตกรอาหาร

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts