Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน — เมษายน 20, 2021
  2. ประกาศ แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) ระลอกสามในช่วงวันที่ 16 เมษายน 2564 -30 เมษายน 2564 — เมษายน 19, 2021
  3. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 — เมษายน 7, 2021
  4. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — เมษายน 5, 2021
  5. การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี — เมษายน 5, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค.
30

การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการนับจำนวนเซลล์ยีสต์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

มี.ค.
29

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

มี.ค.
29

การสอบสมรรถนะจุลชีววิทยาทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

มี.ค.
26

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
25

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

มี.ค.
24

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิท …

Continue reading »

มี.ค.
23

โครงการสัมมนาหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร”

ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าก …

Continue reading »

มี.ค.
22

โครงการลดต้นทุนกระบวนการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมเกษตรชีวภาพ การสร้างงานการเพิ่มรายได้ ด้วยผลิตภัณฑ์จกข้าวเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสินค้า OTOP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

มี.ค.
21

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำเตาเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ร่วมกับภ …

Continue reading »

มี.ค.
21

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts