Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ 2563 — มกราคม 19, 2021
  2. การใช้งานห้องปฏิบัติการในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยเคมีสำหรับนักศึกษา — มกราคม 4, 2021
  3. เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) — มกราคม 3, 2021
  4. แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่ — ธันวาคม 29, 2020
  5. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ 23 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 — ธันวาคม 24, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ธ.ค.
17

โครงการค่ายอิคคิวซัง 1 “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร”

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ธ.ค.
16

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารเยี่ยมชมสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี …

Continue reading »

ธ.ค.
15

ประชุมทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จ …

Continue reading »

ธ.ค.
15

โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่าย ครู-แนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2564

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลั …

Continue reading »

ธ.ค.
15

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา มหาวิ …

Continue reading »

ธ.ค.
14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ในการทดสอบ IC3

Share

ธ.ค.
10

การประชุมเปิดภาคเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ธ.ค.
09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท จอมธนา จำกัด (ทำไอศรีม)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ธ.ค.
09

แนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิท …

Continue reading »

ธ.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts