Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย — กรกฎาคม 2, 2020
  2. ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 — มิถุนายน 26, 2020
  3. ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — มิถุนายน 26, 2020
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีแด่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน — มิถุนายน 26, 2020
  5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ — มิถุนายน 25, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

พ.ย.
25

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Conference on Science and Technology” TICST2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นผู้จัด …

Continue reading »

พ.ย.
25

การประชุมหารือถึงการจัดงานประชุมวิชาการ TICST2021 ครั้งที่ 4

National Pingtung University (NPTU), Tai …

Continue reading »

พ.ย.
25

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The International Conference on Science and Technology (TICST2021)”

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
21

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดโครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
20

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการประเมินผลปฎิบัติราชการ 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
19

อบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนแ …

Continue reading »

พ.ย.
19

โครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory)

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผศ.ดร.อุไรวรร …

Continue reading »

พ.ย.
18

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

นักศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิ …

Continue reading »

พ.ย.
18

โครงการ INTENSIVE TOEIC

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ IN …

Continue reading »

พ.ย.
18

Dr.Violet Lo ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนากิจกรรม STEM+Leadership 2020 และการจัดตั้งศูนย์ Inclusive Leadership Center ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dr. Violet Lo ประธานมูลนิธิ Inclusive Bu …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts