Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 — เมษายน 7, 2021
  2. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — เมษายน 5, 2021
  3. การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี — เมษายน 5, 2021
  4. สอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมีพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร — เมษายน 1, 2021
  5. การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ — เมษายน 1, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค.
19

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ​(ระดับมหาวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประ …

Continue reading »

มี.ค.
19

พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ​(ระดับมหาวิทยาลัย)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการ …

Continue reading »

มี.ค.
19

โครงการอบรมเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
19

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

มี.ค.
19

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสืบค้นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร” ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี …

Continue reading »

มี.ค.
18

โครงการ iCoder : โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

มี.ค.
18

แนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิ …

Continue reading »

มี.ค.
18

แนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิท …

Continue reading »

มี.ค.
17

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

มี.ค.
13

ประชุมความเสี่ยงด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts