Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา ผ่าน Mobile Application และบนเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา — กรกฎาคม 11, 2020
  2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563 — กรกฎาคม 11, 2020
  3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 — กรกฎาคม 10, 2020
  4. การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี — กรกฎาคม 10, 2020
  5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563 — กรกฎาคม 10, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มิ.ย.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี 2563

Share

มิ.ย.
24

การประกวดทำคลิปหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในใจฉัน”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

มิ.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาออนไลน์ในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

มิ.ย.
24

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์เพลงแห่งความคิดถึง”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

มิ.ย.
23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

มิ.ย.
22

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐ …

Continue reading »

มิ.ย.
19

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
19

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษ …

Continue reading »

มิ.ย.
19

ภาควิชาเคมี ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทั …

Continue reading »

มิ.ย.
16

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts