Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 — เมษายน 7, 2021
  2. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — เมษายน 5, 2021
  3. การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี — เมษายน 5, 2021
  4. สอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมีพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร — เมษายน 1, 2021
  5. การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ — เมษายน 1, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค.
03

สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมงานที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ไ …

Continue reading »

มี.ค.
02

นิทรรศการ Waste management through Eco-design

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading »

มี.ค.
02

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัครงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัคร …

Continue reading »

มี.ค.
02

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกันทำเจลล้างมือ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาช …

Continue reading »

ก.พ.
29

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

ก.พ.
29

NPTU International Master Program of Information Technology and Applications

For details, please refer to our website …

Continue reading »

ก.พ.
27

ขอเชิญร่มงานนิทรรศการ “Waste management through Eco-design”

นิทรรศการ “Waste management throug …

Continue reading »

ก.พ.
25

โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโคร …

Continue reading »

ก.พ.
25

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คณะ Bioresources and Food Industry มหาวิทยาลัย UniSZA ณ ประเทศมาเลเซีย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ไ …

Continue reading »

ก.พ.
25

สาขาวิชาชีววิทยาเยี่ยมชม บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts