Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ 2563 — มกราคม 19, 2021
  2. การใช้งานห้องปฏิบัติการในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยเคมีสำหรับนักศึกษา — มกราคม 4, 2021
  3. เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) — มกราคม 3, 2021
  4. แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่ — ธันวาคม 29, 2020
  5. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ 23 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 — ธันวาคม 24, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มิ.ย.
06

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเิ่พิ่มทักษะวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร …

Continue reading »

มิ.ย.
06

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

พ.ค.
30

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้ป …

Continue reading »

พ.ค.
30

การใช้อาคารเกินเวลา 21.00 น.

Share

พ.ค.
28

ภาพโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒ …

Continue reading »

พ.ค.
28

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา …

Continue reading »

พ.ค.
27

ภาพโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบ …

Continue reading »

พ.ค.
24

รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและขึ …

Continue reading »

พ.ค.
23

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยระบบ Admissions คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและขึ …

Continue reading »

พ.ค.
22

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คณา่จารย์ และเจ้าหน้่าที่เข้าร่วมประชุมเ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts