Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย — กรกฎาคม 2, 2020
  2. ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 — มิถุนายน 26, 2020
  3. ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — มิถุนายน 26, 2020
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีแด่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน — มิถุนายน 26, 2020
  5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ — มิถุนายน 25, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ก.ค.
07

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะว …

Continue reading »

ก.ค.
07

การบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติทางเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

ก.ค.
05

“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกวาด8รางวัลจากกรุงโซล-เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์(“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development )

“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกว …

Continue reading »

ก.ค.
04

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้า …

Continue reading »

ก.ค.
02

โครงการ Science Night 2011

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

มิ.ย.
28

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

บรรณาธิการหนังสือหญิงไทย ได้เข้าพบ ผศ.ดร …

Continue reading »

มิ.ย.
28

บทสรุปผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้ …

Continue reading »

มิ.ย.
28

กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share

มิ.ย.
20

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
20

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2554

นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts