Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ — สิงหาคม 8, 2020
  2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — สิงหาคม 7, 2020
  3. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์น่าน 2020” — สิงหาคม 6, 2020
  4. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน — สิงหาคม 6, 2020
  5. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 — สิงหาคม 5, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ส.ค.
19

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรางวัล จากการประกวด โครงการจุดประกายงานวิจัย

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจั …

Continue reading »

ส.ค.
16

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ส.ค.
15

โครงการ 79 พรรษา เฉลิมขวัญ พระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงาน ๗๙ พรรษ …

Continue reading »

ส.ค.
10

การประกวดมารยาทไทย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

ส.ค.
10

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ กา …

Continue reading »

ส.ค.
10

นักศึกษาชีววิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ E-idea Thailand First Orientation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

ส.ค.
10

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2554

ภาควิชาเคมี และ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเต …

Continue reading »

ส.ค.
08

นักศึกษาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเสนอเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

ส.ค.
04

การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Share

ส.ค.
03

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ การ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts