Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 — เมษายน 7, 2021
  2. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — เมษายน 5, 2021
  3. การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี — เมษายน 5, 2021
  4. สอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมีพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร — เมษายน 1, 2021
  5. การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ — เมษายน 1, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค.
13

ประชุมทีม U2T พื้นที่ตำบลลาดสวาย

Share

มี.ค.
13

สาขาวิชาชีววิทยาจัดworkshop ในหัวข้อ “อนุกรมวิธาน อณูชีววิทยา และนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ราย …

Continue reading »

มี.ค.
12

คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีรับ-มอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON

ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จงสวัสดี์ คณบดีคณะ​วิทยา​ …

Continue reading »

มี.ค.
11

ประชุมทีม co-PM U2T ตำบลบางโพธิ์เหนือ

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

มี.ค.
11

โครงการอบรมเรื่อง “การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อถือครองสิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโ …

Continue reading »

มี.ค.
10

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการเล …

Continue reading »

มี.ค.
10

ประชุมความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รอ …

Continue reading »

มี.ค.
10

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รอ …

Continue reading »

มี.ค.
08

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประเภทองค์กรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดสถาบันการศึกษาและอาชีพสู่อนาคต ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts