Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 — เมษายน 7, 2021
  2. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — เมษายน 5, 2021
  3. การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี — เมษายน 5, 2021
  4. สอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมีพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร — เมษายน 1, 2021
  5. การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ — เมษายน 1, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ธ.ค.
16

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

Share

ธ.ค.
16

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

Share

ธ.ค.
16

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับสัมฤทธิบัตร ในโครงการ “Thailand Digital Young Talent Development Project” (TDYT) รุ่นที่ 1

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ …

Continue reading »

ธ.ค.
12

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Photoelectrochemical water splitting using Iithium doped bismuth vanadate photoanode with near-complete bulk charge separation”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

ธ.ค.
12

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Sc …

Continue reading »

ธ.ค.
11

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมวิไล

ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชา …

Continue reading »

ธ.ค.
11

แนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

Share

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา”

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิ …

Continue reading »

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts