Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน — เมษายน 20, 2021
  2. ประกาศ แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) ระลอกสามในช่วงวันที่ 16 เมษายน 2564 -30 เมษายน 2564 — เมษายน 19, 2021
  3. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 — เมษายน 7, 2021
  4. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — เมษายน 5, 2021
  5. การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี — เมษายน 5, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค.
08

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประเภทองค์กรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดสถาบันการศึกษาและอาชีพสู่อนาคต ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

มี.ค.
08

ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง กลุ่มบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริห …

Continue reading »

มี.ค.
05

เลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชา เพื่อเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเลือกตั …

Continue reading »

มี.ค.
05

การจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานของสายสนับสนุนการ ประเด็น การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริห …

Continue reading »

มี.ค.
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิ …

Continue reading »

ก.พ.
25

ประชุมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริห …

Continue reading »

ก.พ.
24

ประชุมทำแผนกิจกรรม U2T RMUTT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

ก.พ.
23

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD)

ศาสตราจารย์ ดร. เทียรี่ เลอแฟฟร์ ประธานก …

Continue reading »

ก.พ.
16

โครงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (ตามเกณฑ์ EdPEx)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts