Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย — กรกฎาคม 2, 2020
  2. ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 — มิถุนายน 26, 2020
  3. ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — มิถุนายน 26, 2020
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีแด่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน — มิถุนายน 26, 2020
  5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ — มิถุนายน 25, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

เม.ย.
21

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Share

เม.ย.
21

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Share

เม.ย.
10

คณะกรรมการประเมินคณบดี เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน และห้องโรงประลอง​ต้นแบบ​ทาง​วิศวกรรม​การ FAB LAB

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น …

Continue reading »

มี.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

มี.ค.
19

ประกาศ เรื่อง มาตราการการเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารสถาบันวิจัยเคมี ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Share

มี.ค.
19

ประกาศ เรื่อง แนวทางและมาตรการการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

Share

มี.ค.
19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

Share

มี.ค.
19

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการสอบปลายภาคและการส่งค่าระดับคะแนน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และรายวิชาชีพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share

มี.ค.
19

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

มี.ค.
16

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

Share

Older posts «

» Newer posts