Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ — สิงหาคม 8, 2020
  2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — สิงหาคม 7, 2020
  3. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์น่าน 2020” — สิงหาคม 6, 2020
  4. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน — สิงหาคม 6, 2020
  5. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 — สิงหาคม 5, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

พ.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย …

Continue reading »

พ.ค.
25

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading »

พ.ค.
25

2019 The International Conference of Science and Technology (2019 TICST)

2019 The International Conference of Sci …

Continue reading »

พ.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น …

Continue reading »

พ.ค.
23

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

พ.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

Share

พ.ค.
22

การประกวดผู้อัญเชิญตราราชมงคลธัญบุรี และประกวดสุดยอดพิธีกร

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

พ.ค.
22

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019 : IBD 2019

“จากความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การนำไปใช้ป …

Continue reading »

พ.ค.
21

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

พ.ค.
21

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนา …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts