Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 — เมษายน 7, 2021
  2. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — เมษายน 5, 2021
  3. การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี — เมษายน 5, 2021
  4. สอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมีพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร — เมษายน 1, 2021
  5. การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ — เมษายน 1, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ก.พ.
11

คณะทำงานโครงการ Farm Hug เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.พ.
02

การปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ม.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

Share

ม.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Share

ม.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Share

ม.ค.
19

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุ …

Continue reading »

ม.ค.
04

การใช้งานห้องปฏิบัติการในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยเคมีสำหรับนักศึกษา

การใช้งานห้องปฏิบัติการในอาคารคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ม.ค.
03

เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

Share

ธ.ค.
29

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

ธ.ค.
24

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ 23 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts