Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย — กรกฎาคม 2, 2020
  2. ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 — มิถุนายน 26, 2020
  3. ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — มิถุนายน 26, 2020
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีแด่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน — มิถุนายน 26, 2020
  5. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ — มิถุนายน 25, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มี.ค.
13

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร …

Continue reading »

มี.ค.
12

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Thin Film Technology”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

มี.ค.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
10

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด เข้าปรึกษาและหารือแนวทางในความร่วมมือระบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด …

Continue reading »

มี.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

มี.ค.
09

การบรรยายพิเศษ “การใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

มี.ค.
08

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

มี.ค.
06

โครงการ “ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

มี.ค.
06

บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเ …

Continue reading »

มี.ค.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS2

Share

Older posts «

» Newer posts