Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. รางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2563 — สิงหาคม 13, 2020
  2. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์ราชบุรี 2020” — สิงหาคม 13, 2020
  3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — สิงหาคม 11, 2020
  4. กิจกรรมนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 — สิงหาคม 11, 2020
  5. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ — สิงหาคม 8, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มิ.ย.
19

ภาควิชาเคมี ร่วมประชุมหารือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทั …

Continue reading »

มิ.ย.
16

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริจาคหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายรงเรียนในสหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
16

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตามที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ …

Continue reading »

มิ.ย.
15

คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

Share

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

Share

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา …

Continue reading »

มิ.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
13

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledg …

Continue reading »

มิ.ย.
12

การสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยาจัดทำการสอบสมรรถนะด้านจุ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts