Category Archive: ความเสี่ยง

พ.ค.
26

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีึ่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160525risk_19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37239 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

โครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150724Risk_15

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29470 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อโครงการการบริหารความเสี่ยงการเบิกเงินโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ การบริหารความเสี่ยงการเบิกเงินโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
30

ขั้นตอนการควบคุมภายใน-งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20140715

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Risk_17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21234 Share

Print Friendly, PDF & Email