Category Archive: บริการวิชาการ

ต.ค.
30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
26

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนสหกรณ์หมู่ 3 ตำ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

ผู้บริหารคณะฯ รับฟังอดีตผู้ใหญ่บ้านคลอง 9 นำเสนอผลงานและความต้องการของชุมชน

ผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชา/สา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

ภาพโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ภาพโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องตู้อบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

โครงการคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนใน ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

ภาพโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts