Category Archive: บริการวิชาการ

มิ.ย.
15

โครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
15

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยยึดหลัก “ร่วมกันปลูกป่า ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยรู้คุณค่าป่าไม้ถนอมรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
05

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่า …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนัก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
29

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

สา่ขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการปลูก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ การ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts