Category Archive: บริการวิชาการ

ต.ค.
05

หลักสูตรการเพิ่มทักษะเและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ( หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภท Non-degree)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รอง …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
23

การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน (การทำโลชั่นลูกยอ)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
07

กิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
22

กิจกรรมวางแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมวางแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

โครงการการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพ นาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีจั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
25

โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน “โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)”

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

โครงการอบรมการทำสื่อแอนิเมชัน (Animation)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้อง

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts