Category Archive: บริการวิชาการ

พ.ค.
28

การปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยชีวเทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ไทย ตามศาสตร์พระราชา

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

โครงการ “ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนดินเพื่อลดขยะชุมชน”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโคร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AFACI

  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

หลักสูตรการเพิ่มทักษะเและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ( หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภท Non-degree)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รอง …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
23

การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน (การทำโลชั่นลูกยอ)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
07

กิจกรรมการลงแขกหว่านสารอาหารเสริมพืช ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
22

กิจกรรมวางแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมวางแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts