Category Archive: บริการวิชาการ

ก.พ.
25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามรอยวิถีเกษตรชุมชน และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
14

โครงการการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

สาขาวิชาชีววิทยา บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” ณ ตำบลบึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

โครงการอบรมเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
22

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการ HAPPY KIDS in SUMMER

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts