Category Archive: บริการวิชาการ

มี.ค.
31

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญุบรี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ให้ความรู้ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน

  ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการทำหมั่นโถวให้กับชุมชนคลองห้า

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
24

การสาธิตวิธีการหว่านหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพนาโนอัดเม็ดเพื่อการปลูกข้าวแบบนาดำแบบมีส่วนร่วม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งปร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
26

โครงการอบรมสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts