Category Archive: บริการวิชาการ

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

สาขาวิชาชีววิทยา บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” ณ ตำบลบึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

โครงการอบรมเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
22

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการ HAPPY KIDS in SUMMER

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญุบรี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ให้ความรู้ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน

  ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts