Category Archive: บริการวิชาการ

พ.ย.
21

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการทำหมั่นโถวให้กับชุมชนคลองห้า

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
24

การสาธิตวิธีการหว่านหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพนาโนอัดเม็ดเพื่อการปลูกข้าวแบบนาดำแบบมีส่วนร่วม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งปร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
26

โครงการอบรมสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (2559)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากผลไม้

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งระดับ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

โครงการย่อย อนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนแบบมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการเฉลิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนคลองเก้า จังหวัดปทุมธานี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts