Category Archive: บริการวิชาการ

พ.ค.
27

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
26

โครงการอบรมสื่อมัลติมีเดียสร้างสรรค์ สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 (2559)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากผลไม้

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งระดับ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

โครงการย่อย อนุรักษ์ศิลปวัฒนะธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนแบบมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการเฉลิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนคลองเก้า จังหวัดปทุมธานี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

โครงการเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์จากเกสรบัวหลวง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

โครงการเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
18

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

ภาควิชาเคมี จัดบรรยายเรื่อง การผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง และ ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง

ภาควิชาเคมี จัดบรรยายเรื่อง การผลิตภัณฑ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts