Category Archive: บริการวิชาการ

ส.ค.
18

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้เรื่องดาราศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการป …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแบบยั่งยืน

กำหนดการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย และโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

โครงการคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานีแบบยั่งยืน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

โครงการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอธัญบุรี

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
26

สาขาวิชาสถิติประยุกต์จัดโครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน”

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดความรู้เคมีสู่ชุมชน” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่บ้านแก้วขวัญ เทศบาลธัญบุรี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts