Category Archive: บริการวิชาการ

มี.ค.
28

โครงการเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์จากเกสรบัวหลวง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

โครงการเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
18

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

ภาควิชาเคมี จัดบรรยายเรื่อง การผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง และ ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง

ภาควิชาเคมี จัดบรรยายเรื่อง การผลิตภัณฑ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้น

คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี จัดบรรยายและกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

การบรรยายเรื่อง การผลิตสารปรับปรุงชีวภาพด้วยนวัตกรรมชีวภาพ และ การปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายเรื่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้เรื่องดาราศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการป …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแบบยั่งยืน

กำหนดการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย และโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts