Category Archive: ข่าวงานวิจัย

พ.ค.
10

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
07

สถาบันเทคโนโลยี โชนัน ประเทศญี่ปุ่น มาติดตั้งเครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า

หน่วยวิจัยโลกศาสตร์และฟิสิกส์บรรยากาศ สา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561”

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา และ ดร.อา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เข้าร่วมประชุมในการรายงานผลปิดโครงการ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2561

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากงาน 2017 IIDC

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล Best Paper Presentation Awards

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

ประกาศเกณฑ์การสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย และเกณฑ์สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2560

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts