Category Archive: ข่าวงานวิจัย

ก.ค.
04

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
11

กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ประเมินบทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

บรรยากาศการถ่ายทำ รายงานพิเศษชุด “ชัวร์ก่อนแชร์”

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย และโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

โครงการ “ที่ปรึกษาวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

The International Conference on Science and Technology 2015

:: Read more  details :: คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
10

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ ผศ.ดร.อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

 ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci. …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย โดย หน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts