Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

ม.ค.
30

สาขาสถิติประยุกต์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการสร้างและ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd.

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
26

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

เจรจาเพื่อขยายความร่วมมือในด้านวิจัย และด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา กับ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

Prof. Lung-Jen Wang รองอธิการบดีฝ่ายวิชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
21

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
20

ภาควิชาเคมี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน (EESH)

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเคมี ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

ภาควิชาเคมี ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาด …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts