Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

ส.ค.
09

คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
29

โครงการขยายความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Hokkaido University และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาเดินทางไปดูงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Batangas State University (BSU) ประเทศฟิลิปปินส์

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่าย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
19

เจรจาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา และด้านงานวิจัย กับNational Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Prof. Dr. Mike Y.K. Guu อธิการบดี และคณะ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
08

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
08

สาขาวิชาฟิสิกส์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
01

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts