Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

ต.ค.
20

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก Eastern University, Sri Lanka at Vantharumoolai

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
12

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา นำนักศึกษาชั้นป …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
06

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

ภาควิชาเคมี นำนักศึกษาไปเพิ่มพูนทักษะทางเคมีชีวภาพ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ณ บริษัท ดรีมเมอร์โซลูชั่น จำกัด

ผศ.ดร. นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตไวน์ ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
11

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

คณาจารย์ภาควิชาเคมี เข้าเยี่ยมชมบริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts