Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

มี.ค.
26

สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร. นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และ อาจารย์กนกวรรณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้บริหารและ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
17

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นำนักศึกษาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุวรินทร์   ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts