Category Archive: ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ก.พ.
06

การบรรยายหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

20200206Intellectual

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร? ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร (ตัวแทนสิทธิบัตรเลขที่ 2262) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96728 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20191112meeting

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ห้วหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมภาควิชาฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92659 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

bannerCNA

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20190731IT_15

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุมพล บำรุงวงศ์ และคุณไชยณัฐ จามรมาน และ คุณสนั่น เกื้อกูลศาสนกิจ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ST-1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85266 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

20190717Datasci

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81423 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20190620it_12

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษารุ่นพี่ ชั้นปีที่ 3 สอนนักศึกษารุ่นน้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์จากสาขาวิชา เข้าพบปะกับพูดคุยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผู้เข้าอบรม ในวันที่20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1 812, ST-1 813 และST-1 814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78428   Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

การประชุมวิพากษ์รอบสุดท้ายหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

20190615sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์รอบสุดท้ายหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบ WIL ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ผู้ทรงคุณวุฒิไแแก่1. คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ HUAWEI TECHลNOLOGY 2. รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา KMITL3. รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78135 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

20190614Datasci

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77839 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20190612sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียน 1/2562 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ชี้แจงวาระการประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ และ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาและวางแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณของคณะที่ส่งผลต่อการบริหาร ซึ่งมีผลเกียวเนื่องกับยอดการรับนักศึกษาของคณะฯ อย่างไร ในด้านการบริหารจัดการและด้านการเรียนการสอน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77697 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
22

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2561

40134

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมปิดภาคเรียนที่2/2561 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75940 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «