Category Archive: ลงทะเบียนออนไลน์

มี.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email