Category Archive: ข่าว

มี.ค.
24

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมงาน “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ๒๕๖๑”

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
21

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์(Games Based Learning Techniques)

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
16

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts