Category Archive: ข่าว

พ.ย.
22

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (ส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
22

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1. ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
14

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
14

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
14

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

กำหนดการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

อำเภอธัญบุรีขอเชิญประชาชน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ ลานอนันต์รังสรรค์ (บัวทอง) มทร.ธัญบุรี

อำเภอธัญบุรีขอเชิญประชาชน ร่วมถวายดอกไม้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

บรรยากาศการถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Science) ของ World Trend ทางช่อง Voice TV 21

รายการ World Trend ซึ่งอากาศทุกวัน จันทร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts