Category Archive: งานทะเบียนและวัดผล

ก.ค.
09

การอบรมเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง และการส่งข้อความถึงผู้เรียนผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

อบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนแ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใบลงท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email