Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

มี.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

04-print

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

ประกาศ เรื่อง มาตราการการเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารสถาบันวิจัยเคมี ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

COVID-19 measures

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

ประกาศ เรื่อง แนวทางและมาตรการการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

Operations and Teaching sci_Page_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

RMUTT Final Exam

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการสอบปลายภาคและการส่งค่าระดับคะแนน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และรายวิชาชีพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Final exam announcement1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
16

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

Kanaporn

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS2

Bachelor degree SCI TCAS2

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

NPTU International Master Program of Information Technology and Applications

NPTU

For details, please refer to our website:http://www.ccs.nptu.edu.tw/files/11-1006-10149.php?Lang=en   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ขอเชิญร่มงานนิทรรศการ “Waste management through Eco-design”

Waste2020

นิทรรศการ “Waste management through Eco-design” วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ลานปาล์ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารณี โชติโก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์”

Head of International Affairs

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «