Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ค.
28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

04-print

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดี่ยว อภัยราช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์”

04-print

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

AssistanDean Amorn

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

ขอเชิญร่วม งานนัดพบแรงงาน ใหญ่จังหวัดปทุมธานีและราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ’63

???????

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

การประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

messageImage_1579059706556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหน่วยงาน จากการประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

forms

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเข้ามอบกระเช้าปีใหม่แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190113-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

tcas63SCI

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

04-print

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

04-print

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «