Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

เม.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

โครงการสัมมนาหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร”

ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
04

การใช้งานห้องปฏิบัติการในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยเคมีสำหรับนักศึกษา

การใช้งานห้องปฏิบัติการในอาคารคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
03

เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
29

แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
24

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ 23 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
22

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «