Category Archive: ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ธ.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

โครงการผลิตคลังข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

การประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
31

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
23

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดประชุมการจัดทำรายง …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

แจ้งเรื่อง การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts