Category Archive: ฝ่ายวิชาการและวิจัย

พ.ค.
31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรงวุฒิ ม.6/ปวช. และปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม

1. วันที่3 มิถุนายน 25556 ณ สำนักส่งเสริ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

โครงการอบรมเรื่อง STEM Education

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ให้เ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

โครงการ MOODLE

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้า …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
07

โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการวิพา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
15

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชา (มคอ. 1 )

ด้วยในปี พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนัก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ 9 มทร. สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

ดร.อนันต์  บุญปาน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการแล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
03

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านธรรมาภิบาล (สายวิชาการ)

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงป …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts