Category Archive: สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

พ.ย.
07

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ บ่มเพาะนวัตกรอาหาร

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
15

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จของโทฟุซัง…น้ำเต้าหู้ยืนหนึ่งในร้านสะดวกซื้อ”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรรุ่นเยาว์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะเยาวชนในชนบท ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารด้วยกระบวนการ STEM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คณะว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
06

กิจกรรมโครงการพี่ติวน้อง เตรียมพร้อมก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 1/2563

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

แนะนำอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

กิจกรรมนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารศึกษาดูงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
15

แนะนำอาจารย์ใหม่ ดร.อัฏฐพล อิสสระ ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Share

Print Friendly, PDF & Email