Category Archive: ภาควิชาเคมี

มี.ค.
12

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Thin Film Technology”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการทำ “เจลแอลกอฮอล์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

นิทรรศการ Waste management through Eco-design

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

การแข่งขันกีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (Bonding Games 19th)

นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รัก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
01

พิธีทำบุญประจำปี 2563 ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

การประชุมเตรียมงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2021 (PACCON 2021)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «