Category Archive: ภาควิชาเคมี

ต.ค.
28

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
27

ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร​ อาจารย์​ประจำภาค​ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ ขอแสดงความยิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn ให้กับนักศึกษาใหม่ภาควิชาเคมี

การอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ D-Learn …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «