Category Archive: สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ต.ค.
30

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
29

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

บรรยายพิเศษ เปิดสูตรลับ ก่อนข้ามสายไปเป็น “Data Analyst”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์แ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
30

บรรยายพิเศษ เรื่อง การประกันภัยและการประกันภัยต่อ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรมบรรยายพิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
30

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “มาม่าเพื่อนักศึกษา”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิตประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์แล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

การบรรยายหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «