Category Archive: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ต.ค.
07

คณาจารย์จาก National Pingtung University (NPTU) ร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยกับหน่วยวิจัยเฉพาะทางปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

2019-10-07NPTU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์จาก National Pingtung University (NPTU) ประกอบด้วย Assistant Prof. Dr. Ping -Huan Kuo และ Associate Prof. Dr. Rong-Mao Lee ร่วมกับหน่วยวิจัยเฉพาะทางปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91857 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
27

กิจกรรม “CDG Road Show 2019”

20190927CDG_45

บริษัทซีดีจี (CDG group) ได้เข้ามาจัดกิจกรรม “CDG Road Show 2019” เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจ และตำแหน่งงานในสายงานคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งได้มีวิทยากรมาบรรยายในห้วข้อ Blockchain Technology โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91294 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
10

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”

20190910comsci_26

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คฑาวุธ เจียมบัว อาจารย์ประจำสังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย หัวข้อ “การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” รายวิชา การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมฟัง ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/90497 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
31

โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ”

20190830sci_04

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับโครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีทีมงานร่วมในพิธีเปิดและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/88859 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ในโครงการ Global Inclusive Leadership Program 2019 STEM+Leadership Week China and Thailand 2019

SleepyTeam

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
31

อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้านำเสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยฯ

20190731sci_03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดยตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แก่ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เข้านำเสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85259 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Best Manufacturing Award) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project 2019 (GCDP2019)

Best Manufacturing Award

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

20180723STEM

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82172   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20190717comsci_19

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ และคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81441 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

20190717Datasci

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81423 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «