Category Archive: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ต.ค.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดนวัตกรรมชิ้นงานการคัดเลือกขยะ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
29

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
27

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
05

โครงการ Youth Creative Programmer

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «