Category Archive: สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ก.ย.
01

โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Big Data

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
05

โครงการ Youth Creative Programmer

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
02

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัครงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Stream I.T. Consulting Ltd. เข้ารับสมัคร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

การประชุมหารือเรื่องความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นระหว่าง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
16

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะ เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

การบรรยายหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
22

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «