Category Archive: สาขาวิชาฟิสิกส์

มี.ค.
25

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ผ่านครูฟิสิกส์และครูแนะแนว

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ ดร. นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร สาขาวิชาฟิสิกส์

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
27

กิจกรรมการสร้างแรงบัลดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ​เทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
30

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

สัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «