Category Archive: สาขาวิชาฟิสิกส์

ก.พ.
29

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

20200229Physics

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยศิษย์เก่า ให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 โดยมีศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นายภัทรพล นูมหันต์ นายเมธี กิจสนธิ และนายวัชระ ทองสอน เป็นผู้แลกเปลียนประสบการณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง ST-1 701 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97719 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200217Physic

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม เรื่องการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนสำหรับงานวิจัย โดย ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ เรื่องวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม โดย ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97173 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
16

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

20200216Physic

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและดำเนินการกิจกรรม: ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ และ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง ST-1 715 ชั้น 7 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97185 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

04-print

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดี่ยว อภัยราช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์”

04-print

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์

20191219sci

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95068 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา”

20191209physics

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา” จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94434 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
27

สาขาวิชาฟิสิกส์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

20191127Physics_07

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92963 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาฟิสิกส์

20191020Physcics

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นประธานเปิด ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ST-1701 ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92206 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
23

กิจกรรมระหว่างเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา “ฟิสิกส์ประยุกต์”

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «