Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

มิ.ย.
04

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
07

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

ทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสหพันธรัฐรัสเซีย

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกีฬาสัมพันธภาพ Relativity Game ครั้งที่ 11

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์แล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
25

พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

โครงการแข่งขันเชิงปฏิบัติการด้าน Network ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
19

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินด …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
14

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
08

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดงาน International Invention Design Competition 2015 (IIDC)

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts