Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

ม.ค.
17

ขอแสดงความยินดีกับนายทศวรรษ อุติลา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากโครงการคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากงาน 2017 IIDC

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล “Outstanding Technical Content Award”

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
14

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล Best Paper Presentation Awards

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
08

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยากร พลศรีเมือง ว่าที่มหาบัณฑิตภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Computer Programming Contest (iCPC)

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017)

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts