Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

การประชุมอาจารย์ประสานงานการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561

นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

งานสหกิจศึกษาแนะแนวนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
11

การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจต่างประเทศ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดี ค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
01

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับงานสหกิจศึกษา คณะ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts