Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ต.ค.
20

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาเคมี

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาสถิติประยุกต์

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาชีววิทยา

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา คณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

งานวิเทศสัมพันธ์แนะนำนักศึกษาที่สนใจออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล หัวหน้างานวิเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
10

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา คณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
03

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา คณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
27

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts