Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

มิ.ย.
04

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ให้เกียรติมอบรางวัล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2557 และนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
18

สอบประมวลความรู้ รายวิชา 09001301 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และฝึกงาน

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

ประชุมการประเมินรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อมฝึกงาน

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สหกิจศึ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

โครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
23

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
19

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
16

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts