Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

มี.ค.
20

ประชุมเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาควิชาเคมี

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษากับบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ประชุมความร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และอาจารย์ไกรมน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
18

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 หัวข้อ: หัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้น

งานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts