Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ก.ย.
26

ภาพการประชุมสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา จัดประชุมสหกิจศึกษาเพื่อเต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
15

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
10

งานสหกิจศึกษา จัดอบรมเรื่อง ทบทวน/ตรวจสอบเอกสาร สก.1-16 และประสานงานสถานประกอบการ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
27

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

ผู้บริหารคณะฯ รับฟังอดีตผู้ใหญ่บ้านคลอง 9 นำเสนอผลงานและความต้องการของชุมชน

ผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชา/สา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ “การเขียนจดหมายสมัครงาน”

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

ตัวแทนสำนักสหกิจศึกษา ออกเยี่ยม Witcorp Products Co Ltd.

ตัวแทนสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
08

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

ประชุมความร่วมมือกับ National Pingtung University of Science & Technology,TAIWAN.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts