Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ก.ค.
17

นิเทศสหกิจศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
26

กำหนดการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

กำหนดการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมื …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
25

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
20

หลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

โครงการสอบประมวลความรู้การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

โครงการสอบประมวลความรู้การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (สาขาวิชาชีววิทยา)

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการสอบประมวลความรู้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts